مقاله ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات

[ دانلود مقاله۱][ دانلود مقاله ۲]

کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTM) از سال ۱۳۸۳ به عنوان یکی از دیرینه ترین کنفرانسهای بین المللی علمی کاربردی کشور در دهه جاری و در قالب یک برنامه پیشگام علمی و کاربردی با رویکرد توجه ویژه به نقش بنیادین فاوا در دگرگونیهای سازمانی و محیطهای کسب و کار پا به عرصه گذاشت. دبیرخانه این همایش بزرگ به لطف خدا و با همکاری اساتید و صاحبنظرانی که در سطح گسترده با این برنامه همکاری داشته و دارند، امسال در تدارک ششمین گردهمایی گسترده مدیران، مشاوران، صاحبنظران و پژوهشگران دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و ایجاد فضای تبادل دانش و تجربه در حوزه مباحث سازمانی و مدیریتی فاوا می باشد. کنفرانس سال جاری با اتکاء بر تجربیات سالیان گذشته و بر اساس نظر شورای سیاستگذاری و کمیته علمی کنفرانس، برآن است که هم در حوزه مباحث نظری و پژوهشهای آکادمیک در زمینه های مرتبط و هم در شاخه ارایه تجربیات کاربردی و نقشهای عملی فاوا در کسب و کار و مدیریت سازمانها و بنگاه‌های اقتصادی ورود نماید. حضور موسسات و انجمن‌ها و اساتید و صاحبنظرانی که در کنفرانس ششم به رویکرد ویژه آن بذل توجه نموده اند، موید همین واقعیت است که در برنامه اجرایی نمود خواهد یافت. همچنین دعوت از اساتید و صاحبنظران بین المللی شاخص این رشته از کشورهای گوناگون، فرصت مغتنمی برای ایجاد ارتباط نزدیکتر و ملموس تر با فضای بین المللی و برنامه های عملی توسعه سازمانی و محیط‌های کسب و کار با اتکاء بر فاوا برای شرکت کنندگان پدید خواهد آورد.

ششمین کنفرانس آن نیز در تاریخ ۴و۵ اسفند ماه برگزار گردید که مقاله این کنفرانس جهت دانلود قرار داده شده است.